Omówienie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Od stycznia 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Adwokat Tomasz Wiliński dla swoich klientów przygotował kilka opinii prawnych w związku ze zmianami oraz przeprowadził kilka szkoleń i warsztatów na temat rozporządzenia, ale także prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i odpowiedzialności karnej w budownictwie.

Nowela rozporządzenia precyzyjnie określiła między innymi definicje parkingu (§3 pkt 25), działki budowlanej (§3 pkt 1a), terenu biologicznie czynnego (§3 pkt 22) czy też kondygnacji podziemnej (§3 pkt 17).

Działka budowlana - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

Teren biologicznie czynny - należy przez to rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;

Parking - należy przez to rozumieć wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują;

Kondygnacja podziemna - należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację;

Aktualne brzmienie przepisów pozwala na uznanie, że działki niebudowlane mogą stać się budowlanymi jeżeli MPZP nie przewiduje całkowitego zakazu budowy po spełnieniu wymagań ustawowych.

Nowela wprowadza także nowe odległości od granic działki, w tym od lasu, minimalne wymiary stanowisk parkingowych i minimalne odległości stanowisk postojowych dla pojazdów innych niż osobowe (od granicy działki, okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi)