Naprzemienna opieka i kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności za utrudnianie kontaktów

Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senat RP przedstawił z dniem 27 marca 2018 roku (opublikowany 30.03.2018r.) projekt nowelizacji ustawy Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. 

Proponowana zmiana Kodeksu rodzinnego dotyczy między innymi obowiązku orzekania opieki naprzemiennej nad dziećmi i skutecznego egzekwowania wykonywania kontaktów lub sprawowania opieki nad małoletnimi lub osobami nieporadnymi ze względu na ich stan psychiczny lub fizyczny orzeczonych przez sąd lub wynikających z ugody zawartej przed sądem lub mediatorem pod groźbą kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Zaproponowano wprowadzenie art. 244c, którego treść zamieszczamy poniżej.

Art. 244c. § 1. Kto utrudnia lub uniemożliwia wykonanie kontaktów lub sprawowanie opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem,

podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Jeżeli w wyniku czynu określonego w § 1 małoletni dozna uszczerbku na zdrowiu psychicznym, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 3. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.”.

 

W załączeniu przedstawiamy druknr 776 z pełnym kształtem projektu zmian ustawy do pobrania - projekt