Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów unijnychwszczętych od 18 kwietnia 2018 r. wykonawcy będą zobowiązani do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składany jest w formie pisemnej, a JEDZ w elektronicznej wystarczającym jest przekazanie JEDZ za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej (najczęściej za pośrednictwem poczty elektronicznej) przed upływem terminu składania ofert lub wniosków.

Utworzenie JEDZ winno być wykonane za pośrednictwem narzędzi lub oprogramowania zgodnie z informacjami wskazanymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ albo w innym dokumencie inicjującym postępowanie. JEDZ wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ powinien zostać zaszyfrowany (hasło do pliku JEDZ zamieszcza się w treści oferty lub wniosku składanego w formie pisemnej).

Uzupełnienie JEDZ odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie wymaga szyfrowania JEDZ.