CREWAN

Nowelizacja prawa o notariacie wynikająca z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy art. 92a, który stanowi podstawę prawną utworzenia przez Krajową Radę Notarialną Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych), prowadzonego w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Początkowo CREWAN obejmie akty notarialne, które strona musi dołączyć do wniosku o wpis do KRS lub złożyć do akt rejestrowych oraz akty notarialne podlegające zgłoszeniu z urzędu do sądu rejestrowego przez notariusza.
 

W wyniku rozbudowy CREWAN będą w nim umieszczane elektroniczne wypisy aktów i protokołów notarialnych, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.