Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 czerwca 2018 r. stwierdził, że polskie prawo nie zna pojęcia służebności gruntowej, powstającej z mocy prawa. Podstawowym sposobem powstania służebności pozostaje więc nadal umowa lub orzeczenie sądu. To oznacza, że właściciele nieruchomości kupionych od Skarbu Państwa nadal mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie przez firmy energetyczne z wybudowanych na nich urządzeń przesyłowych.

Uchwała Sądu Najwyższego

Z DNIA 5 CZERWCA 2018 R.

III CZP 50/17

1. Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe - na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) - własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającej te nieruchomości.

 

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Prezes SN Dariusz Zawistowski.

Sędziowie SN: Mirosław Bączyk, Jacek Gudowski.

Sędzia SN Marian Kocon (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Majątku Rolnego "Z." sp. z o.o. z siedzibą w Z. przy uczestnictwie P. S.A. z siedzibą w K. oraz Skarbu Państwa - Starosty T. o ustanowienie służebności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 5 czerwca 2018 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Henryki Gajdy-Kwapień, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w T. postanowieniem z dnia 19 października 2016 r., sygn. akt VIII Ca (...), przekazanego przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 100/16, do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu tego Sądu

1. "Czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo państwowe urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomościach należących wówczas do Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) spowodowało uzyskanie przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa - jako prawa związanego z własnością urządzeń - służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającego te nieruchomości?

w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie:

2. Czy przedsiębiorstwo przesyłowe jako posiadacz służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, pozostawało w dobrej czy w złej wierze oraz w jakiej dacie rozpoczął się bieg terminu zasiedzenia tej służebności, na rzecz tego przedsiębiorstwa?"

podjął uchwałę:

1. Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe - na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) - własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającej te nieruchomości.

2. Odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.