Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji statków powietrznych z dnia 16 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KLASYFIKACJI STATKÓW POWIETRZNYCH 

z dnia 16 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1040)

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1 W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 1032) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1)w tabeli nr 1:

a) po klasie „UMW. Statek powietrzny bezzałogowy ciężki” dodaje się klasę „UML. Statek powietrzny bezzałogowy lekki” w brzmieniu:

UML. Statek powietrzny bezzałogowy lekki

K3. Specjalna

UML-150. Bezzałogowy statek powietrzny

MTOM >25kg i ≤ 150 kg

K5. Niekwalifikowana

UML-25. Bezzałogowy statek powietrzny

MTOM ≤ 25 kg

b) klasa „UL. Urządzenia latające” otrzymuje brzmienie:

UL.Urządzenie latające2)

K6.

H. Historyczna

UL-A. Samolot

UL-PPG. Paralotnia

UL-PL:

UL-G. Szybowiec (E0/E1/E2)

z napędem

- R. Ratowniczy

UL-GG. Wiroszybowiec

- Jl. Główny

- J2. Zapasowy

UL-MG. Motoszybowiec

K6. - MTOM ≤600 kg

UL-H. Śmigłowiec

UL-O. Skrzydłowiec (ornitopter)

K4. - dodatkową charakterystykę poszczególnych podkategorii określono w tabeli nr 3

UL-AG. Wiatrakowiec

UL-HP. Mięśniolot

UL-B. Balon

UL-M1. Hybryda

UL-AS. Sterowiec

bez napędu

UL-HG1. Lotnia bez napędu

UL-M2. Hybryda z napędem

UL-HG2. Lotnia z napędem

UL-P1. Spadochron osobowy (R/J1/J2)

   

UL-PHG. MotolotniaUL-PPGG. MotoparalotniaUL-PG. Paralotnia bez napędu

UL-P2. Spadochronowy system ratowniczyUL-P3. Spadochrontowarowy

 
 

A. Amatorska

   

R. Replika

E. Eksperymentalna

K4. Kwalifikowana

K5. Niekwalifikowana

UL-P25. Spadochron towarowy

MTOM ≤ 25kg3)

UL-70. Jednoosobowe bez napędu

Masa własna <70 kg

UL-115. Jednoosobowe z napędem

Masa własna ≤ 115 kg

2)w tabeli nr 2 kategoria „K5” otrzymuje brzmienie:

K5

Niekwalifikowana

Masa własna ≤ 70 kg

UL-70. Jednoosobowe bez napędu

- używane wyłącznie w celach sportowych lub rekreacyjnych,- dla których nie wydano żadnego krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-70, UL-115,- niebędące lotnią lub paralotnią bez napędu, lotnią lub paralotnią z napędem, motoparalotnią lub spadochronem osobowym

Masa własna ≤ 115kg

UL-115. Jednoosobowe z napędem- pojemność zbiorników paliwa nie przekracza 20 1,- nie jest w stanie na pełnej mocy w locie poziomym przekroczyć prędkości102 km/h (prędkości cechowanej - CAS),- obciążenie powierzchni nośnej pustego urządzenia latającego, bez pilotai paliwa, nie przekracza 10 kg/m2,- masa startowa nie przekracza 200 kg

MTOM ≤ 25 kg

UL-P25. Spadochrony towarowe

- dla których nie wydano żadnego krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-P25

3)w tabeli nr 3 skreśla się kolumnę „UM-150. Bezzałogowy statek powietrzny”.

§ 2 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.