Zmiana terminu przedawnienia roszczeń oraz sposobu liczenia upływu terminu przedawnienia

W dniu 9 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające terminy przedawnienia roszczeń w sprawach cywilnych.

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. 2018.1104) zmieniono brzmienie art. 118 KC:

 „Jeżeli przepisszczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”

Oznacza to, że skrócono podstawowy termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat.Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczące świadczeń okresowych (np. czynsz najmu) przedawniają się tak jak dotychczas po upływie 3 lat.

Zmieniono również sposób liczenia upływu terminu przedawnienia i obecnie bieg terminu przedawnienia kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego.