Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie to dwie różne instytucje prawa cywilnego, które nie mogą być postrzegane jako tożsame. Różnica między odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy sprowadza się do odmiennych skutków dla bytu samej umowy. Wypowiedzenie powoduje, że umowa jest w pełni skuteczna i wiążąca dla stron, tyle że do dnia jej wypowiedzeniu. Stosunek prawny (obowiązek świadczenia) zrodzony z umowy wprawdzie wygasa z momentem wypowiedzenia, jednakże niektóre postanowienia umowy nadal wiążą stron w całej rozciągłości. Dotyczy to zwłaszcza postanowień określających obowiązki stron na wypadek zakończenia stosunku prawnego, np. zasady rozliczania nakładów poczynionych w lokalu przez najemcę. Wypowiedzenie działa zatem na przyszłość (ex nunc). Odstąpienie od umowy powoduje natomiast "wymazanie" umowy z obrotu prawnego ze skutkiem wstecznym (ex tunc), tj. umowę uważa się za nigdy niezawartą - co zasadniczo wyłącza stosowanie ustaleń wynikających z takiej umowy.
I ACa 1174/16, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 września 2017 r.