1. Nienależyta realizacja obowiązku pieczy nad lokalem, której skutkiem jest szkoda właściciela lokalu, uzasadniać może odpowiedzialność odszkodowawczą wykonawcy remontu i przebudowy mieszkania opartą na regułach kontraktowych (art. 471 k.c.). Nie wykluczona jest także możliwość dochodzenia roszczeń z podstawy deliktowej, gdyby okazało się, że wykonawcy remontu i przebudowy mieszkania (jego pracownikom) można przypisać dopuszczenie się czynu niedozwolonego (art. 443 k.c.).
2. Pożar jako zdarzenie nie jest nienależytym wykonaniem umowy, natomiast może być skutkiem nienależytego wykonania umowy o wykonanie remontu i przebudowy mieszkania czy to w zakresie przygotowania mieszkania do remontu i zabezpieczenia jego wyposażenia, czy też w zakresie sprawowania pieczy nad mieszkaniem, rozumianej jako należyta staranność, cechująca profesjonalistę (art. 355 § 2 k.c.), pod warunkiem że jest podmiotem zawodowo trudniącym się pracami remontowymi.
I CSK 689/09 - Wyrok Sądu Najwyższego
LEX nr 786552 - wyrok z dnia 30 września 2010 r.