Zatrzymanie prewencyjne

Zatrzymanie, które nie jest związane z konkretnym procesem karnym to tzw. zatrzymanie pozaprocesowe dokonywane w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji wskazuje się, że funkcjonariusz ma prawo zatrzymać osobę stwarzającą w sposób oczywisty i bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia. Zatrzymanie prewencyjne nazywane także porządkowym może nastąpić wyłącznie gdy inne środki są nieskuteczne lub bezcelowe.

Prawa osób zatrzymanych uregulowane są w kodeksie postępowania karnego.

OBOWIĄZKI FUNKCJONARIUSZA (rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów):

 1. Podanie stopnia, imienia i nazwiska w sposób umożliwiający ich zanotowanie
 2. Podstawę prawną zatrzymania
 3. Przyczynę zatrzymania
 4. Okazanie legitymacji służbowej (obowiązek nieumundurowanego funkcjonariusza policji)
 5. Sprawdzenie czy osoba zatrzymana ma niebezpieczne przedmioty, broń albo dowody w postąpowianiu (obowiązek ich odebrania)
 6. Poinformowanie zatrzymanego o jego prawach
 7. Poinformowanie zatrzymanego o obowiązku zastosowania się do wydawanych poleceń
 8. Udzielenie pierwszej pomocy osobie z widocznymi obrażeniami lub tracącej przytomność
 9. Zapewnienie pomocy lekarskiej (także na żądanie zatrzymanego)
 10. Poinformowanie osoby najbliższej, pracodawcy, uczelni
 11. Sporządzenie protokołu zatrzymania i doręczenie zatrzymanemu

 

Wybrane PRAWA ZATRZYMANEGO:

 1. Zapewnienie pomocy lekarskiej na żądanie
 2. Prawo do wniesienia zażalenia na zatrzymanie
 3. Prawo do wypowiedzenia się co do przyczyn zatrzymania
 4. Prawo do nawiązania kontaktu z adwokatem
 5. Prawo do bezpośredniej rozmowy z adwokatem

Zatrzymanego należy zwolnić natychmiast po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania, gdy nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.