Prawo wodne

Kolejny raz nowelizacji zostało poddane Prawo Wodne. Projekt nowelizacji dokonuje przede wszystkim transpozycji dyrektywy Komisji (UE). zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich. Mowa tu o konieczności wdrożenia przepisów dyrektywy 2017/845/UE9, która wprowadziła wymagania dotyczące określenia zasięgu siedlisk przyrodniczych oraz rozszerzyła katalog działalności człowieka, mających wpływ na stan środowiska morskiego.

Zmiana ma pozwolić samorządom na finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej w szerszym zakresie niż to wynika z obecnych regulacji. Zmiana art. 238 umożliwia samorządom uczestniczenie w kosztach inwestycji i utrzymania m.in. wałów przeciwpowodziowych. 

Nowela zakłada także zmianę finansowania działalności Wód Polskich. Po jej zaakceptowaniu działalność służb Państwowych tj. Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących odbywać się będzie z budżetu Państwa.

Inną ważną zmianą obowiązujących przepisów jest przeniesienie do Wód Polskich kompetencji w zakresie wykonywania praw właścicielskich. Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym wykonywane będą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Innymi słowy oznacza to przeniesienie z ministra ds. żeglugi śródlądowej na Wody Polskie praw właścicielskich w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Nowelizacja przewiduje również szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie postępowań administracyjnych. Chodzi głównie o uzyskiwanie zgód wodnoprawnych. Nowe zmiany mają znacznie przyśpieszyć ten proces, także w przypadkach wymagających zgłoszenia.

Znowelizowane regulacje, co do zasady, mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

autor: apl.adw. Anna Gdula