Link do artykułu w Forbes

Wokół przeprowadzonej w ekspresowym tempie nowelizacji prawa karnego pojawiły się już setki komentarzy i słów krytyki. Ostatecznie prezydent Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej wskazując na konieczność analizy przebiegu procedury ustawodawczej. Środowiska prawnicze oczekiwały weta prezydenta jako jedynej słusznej decyzji. Tymczasem nowelizacja radykalnie zwiększa kary także za przestępstwa gospodarcze

Zwyczajowo społeczeństwo polskie uznawane jest za niezwykle punitywne optujące za najsurowszymi karami, w tym powrotem do kary śmierci. Powszechnie ocenia się postawę punitywną jako wyraz konserwatyzmu czy wręcz zacofania społecznego. Taka postawa społeczna sprawiedliwość zastępuje chęcią zemsty błędnie uznając to rozwiązanie za jedyne właściwe. Wprowadzona nowelizacja jest populistyczną odpowiedzią na tak prezentowane postawy społeczne.

Analizując uchwaloną ustawę z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w pierwszej kolejności należy wskazać, że zakłada znaczne zwiększenie rygoryzmu prawnego w odniesieniu do obecnego stanu prawnego. Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie surowości kar i konstrukcji poszczególnych przestępstw oraz w dyrektywach wymiaru kary podążając w kierunku większej represji karnej. Ustawodawca zdecydował się na likwidację kary 25 lat pozbawienia wolności i jednocześnie na wprowadzenie kary pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 30 lat (art. 37 znowelizowanego kk). Surowość karania i zagrożenia karą za poszczególne przestępstwa zaprezentowana przez ustawodawcę nie spełnia warunku proporcjonalności.

 

Wystarczy wskazać choćby na górną granicę zagrożenia dla takich przestępstw jak udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym (art. 258 § 4 znowelizowanego kk), gwałt zbiorowy (art. 197 § 3 znowelizowanego kk), czy też handel ludźmi (art. 189a § 1 znowelizowanego kk), które zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 20, a fałszerstwo faktur (art. 277a § 1 znowelizowanego kk) i fałszerstwo pieniędzy (art. 310 § 1 znowelizowanego kk) zagrożone są karami pozbawienia wolności do lat 25.

W art. 294 § 3 i 4 kk różnicuje się nadto zagrożenie ustawowe w zależności od tego czy szkoda przekraczała pięciokrotność kwoty określającej mienie znacznej wartości czy też jej dziesięciokrotność. Takie rozróżnienie typów kwalifikowanych nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku art. 306b kk. Takie tworzenie dwóch typów kwalifikowanych budzi stanowczy sprzeciw podobnie jak zmiana zagrożenia ustawowego w zależności od tego czy małoletni molestowany ma mniej niż 15 czy też mniej niż 7 lat.

Nowelizacja radykalnie zaostrza odpowiedzialność za przestępstwa gospodarcze traktując je w sposób wyjątkowy. Przestępstwa takie jak działanie na szkodę spółki przy wyrządzeniu szkody przekraczającej 5 milionów złotych traktowane będą jako zbrodnie zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 20 (art. 294 § 3 znowelizowanego kk), a przekraczającej 10 milionów złotych do lat 25 art. 294 § 4 znowelizowanego kk). A to oznacza, że ustawodawca ponad dwukrotnie zwiększa wysokość dotychczasowej kary.

Podobnie ustawodawca zwiększył górną granicę zagrożenia karą pozbawienia wolności przestępstwo zmowy przetargowej i utrudniania przetargów z dotychczasowych 3 lat do odpowiednio 5 lat i 8 lat w przypadku działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 305 § 1 i 205 § 3 znowelizowanego kk) oraz przestępstwa łapownictwa czynnego (art. 229 § 4 i 4a znowelizowanego kk) i biernego (art. 228 § 5 i 5a znowelizowanego kk) o znacznej wartości z dotychczasowych do 12 lat na odpowiednio do 15 lat w przypadku przyjęcia lub wręczenia łapówki w wysokości przekraczającej 200 tys. zł i 20 lat w przypadku korzyści majątkowej o wartości przekraczającej 1 milion złotych.

W ustawie pojawiły się także nowe przestępstwa takie jak uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (art. 244c § 1 znowelizowanego kk), które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zdaniem ustawodawcy surowość kary, a nie jej nieuchronność odstrasza przestępców. Nie sposób zgodzić się z takim podejściem i zmianą optyki polityki kryminalnej, która skupia się obecnie głównie na przestępczości podatkowej i gospodarczej w miejsce przestępczości pospolitej. Wprowadzane zmiany będą miały negatywny wpływ także na uczciwych przedsiębiorców, których uwikłanie w wieloletni proces karny w znacznej mierze będzie ich drogo kosztowało nawet jeżeli zostaną uniewinnieni. Długotrwały proces z możliwością stosowania tymczasowego aresztowania tylko i wyłącznie z uwagi na zagrożenie ustawowe surową karą może być głównym przyczynkiem do wielu niepotrzebnych upadłości przedsiębiorców.

Zmiany proceduralne, nowe uprawnienia urzędów skarbowych, a wreszcie nowe kary za przestępczość gospodarczą tzw. white collar crime zostały wprowadzone w krótkim czasie z naruszeniem przy tym procedury ustawodawczej. Na efekty zmienionych przepisów prawa karnego dla biznesu trzeba jeszcze poczekać i nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie zostaną wprowadzone kolejne zaostrzenia kar za przestępstwa gospodarcze.