Link do artykułu

Na podstawie wyników projektu Grand Theft Europe, dotyczących oszustw polegających na wyłudzeniu podatku VAT, należy stwierdzić, że karuzele podatkowe są prawdziwą plagą, a państwa są niezdolne do przerwania tego mechanizmu.

Kraje UE tracą każdego roku ponad 50 miliardów EUR, a badania Europolu wskazują, że europejskie służby mogą odzyskać tylko 1,1 proc. osiągniętych w ten sposób zysków. Oszustwa VAT-owskie powiązane są bardzo często z przestępstwami kapitałowymi, praniem brudnych pieniędzy i korupcją. Raport pokazuje także, że do oszustw karuzelowych wykorzystywane są certyfikaty zgodności z polityką ochrony środowiska i związane z produkcją energii, handel emisjami CO2, paliwami, metalami szlachetnymi, samochodami, elektroniką i opakowaniami kartonowymi.

Iluzje okrężnego ruchu towarów między państwami członkowskimi UE coraz częściej tworzone są przez polskie podmioty czy wręcz zorganizowane grupy przestępcze działające na terenie RP. Uczestnikiem przestępstwa karuzelowego może być każdy podmiot, nawet ten, który „tylko” nie dochował należytej staranności wymaganej przy prowadzeniu działalności — i dotyczy to zarówno tzw. znikającego podatnika, jak i bufora w całym procederze. Zorganizowane grupy do ukrywania środków i rozmycia całego procederu coraz częściej wykorzystują stowarzyszenia, kryptowaluty lub rynki dzieł sztuki.

Przestępstwo fałszerstwa intelektualnego faktur zostało wprowadzone do kodeksu karnego w 2017 r. w art. 271a. Ustawodawca określił tam sankcję w postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a w przypadku gdy łączna wartość kwoty w fakturze lub fakturach jest

większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości albo gdy sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił stałe źródła dochodu, grozi mu kara pozbawienia wolności od lat 3. Ponadto w art. 277a k.k. zwiększono minimalną granicę odpowiedzialności do lat 5 i maksymalną na 25 lat pozbawienia wolności — w przypadku fałszerstwa faktur kwotą należności przekraczającą 10 mln zł. Do kodeksu karnego wprowadzono też możliwość stosowania konfiskaty rozszerzonej na etapie postępowania przygotowawczego w ramach zabezpieczenia. W ostatnim czasie przy karuzeli podatkowej zastosowano taki rodzaj konfiskaty w praktyce w związku z zatrzymaniami w tzw. mafii paliwowej. Tu prokuratura może wystąpić o karę nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Pomimo faktu, że wskazane przestępstwa zostały wprowadzone do kodeksu karnego stosunkowo niedawno, ustawodawca zdecydował się na znowelizowanie przepisów, radykalnie zwiększając odpowiedzialność karną. W znowelizowanych przepisach wprowadzono art. 271a § 2 k.k. określający wysokość kary pozbawienia wolności od lat 3 do 20 w przypadku wartości lub łącznej wartości faktur większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości albo gdy sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, a w art. 277a § 1 kk karę pozbawienia wolności określono w przedziale od lat 5 do 25.

Radykalne zwiększenie odpowiedzialności karnej, zmiana zasad wymiaru kary i stosowanie konfiskaty rozszerzonej także w stosunku do mienia zakupionego do 5 lat przed popełnieniem przestępstwa mają skutecznie odstraszać potencjalnych sprawców takich przestępstw. Warto w tym miejscu wskazać, że organy podatkowe w przypadku przestępstw karuzelowych mają obowiązek udowodnić ich popełnienie, a nie tylko uprawdopodobnić. 

Podpis: TOMASZ WILIŃSKI, adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej Tomasz Wiliński