Compliance, czyli zapewnienie zgodności działalności operacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo z wymogami prawa, regulacjami, standardami wewnętrznymi i zasadami etyki, opiera się na zarządzaniu ryzykiem i przeciwdziałaniu niepożądanym zjawiskom, takim jak korupcja czy nadużycia finansowe.

Compliance jest istotnym elementem prewencji antykorupcyjnej na świecie, w tym w ramach procesów globalizacyjnych w sferze normatywnej, a także w celu zapewnienia zgodności funkcjonowania podmiotów gospodarczych z obowiązującym prawem karnym (criminal compliance).

Programy compliance dotyczą różnych sfer. Powinny być powiązane również z wewnętrzną procedurą sygnalizowania nieprawidłowości. Z jednej strony wpływają na zachowania pracowników, nakładając na nich obowiązek realizacji przyjętych przez podmiot standardów, kultury korporacyjnej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, systemu normatywnego oraz reguł. Z drugiej strony — działają prewencyjnie poprzez wyeliminowanie odpowiedzialności za naruszenie prawa na rzecz odpowiedzialności indywidualnej osoby fizycznej za zachowania wynikające wyłącznie z jej wewnętrznych pobudek. Efektywny system compliance wymaga ustalenia trybu sygnalizowania, zasad rozpatrywania zgłoszonych wątpliwości i wyznaczenia compliance oficera odpowiedzialnegoza zbieranie informacji o nieprawidłowościach.

więcej w Puls Biznesu