Zakres odpowiedzialności członka organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) jest bardzo szerokim zagadnieniem, obejmującym odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce i osobom trzecim oraz za zobowiązania spółki, przybierającym postać odpowiedzialności cywilnoprawnej, organizacyjnej i karnej.

Co do zasady wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Jednak zachowanie członka zarządu spółki prowadzące do stanu niemożności wywiązania się przez nią ze zobowiązań sprawia, że można sięgnąć po szczególną, uzupełniającą odpowiedzialność członków zarządu i osób mających bezpośredni wpływ na sprawy spółki. Odpowiedzialność członków zarządu opiera się głównie na zasadzie winy rozumianej jako wadliwe podmiotowo i bezprawne działanie, obiektywnie naruszające istniejące reguły postępowania (obejmujące także brak należytej staranności). Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce i osobom trzecim uregulowana jest w art. 292-295 kodeksu spółek handlowych, a za zobowiązania spółki — w art. 13 i 299 kodeksu spółek handlowych.

więcej w PULS BIZNESU: https://www.pb.pl/czy-czlonek-organu-spolki-odpowiada-za-jej-zobowiazania-981066