Adwokat Tomasz Wiliński jako ekspert od prawa karnego wypowiadał się w TVN24 na temat odpowiedzialności karnej osób nie stosujących się do zasad kwarantanny, stanu epidemicznego oraz narażających innych na zarażenie. Zostały porównane polskie przepisy karne z przepisami austriackimi, niemieckimi, francuskimi, włoskimi, angielskimi i amerykańskimi.

Przepisy karne ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w art. 49-54 zawiera przepisy karne. W ramach opracowania wskazujemy, że w art. 50 pkt. 2 wskazano, że osoba która nie przestrzega wymagań higieniczno-sanitarnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy (Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami, zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki, usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości, usuwać odchody zwierząt z nieruchomości, a w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej minister właściwy do spraw zdrowia może określić szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne) podlega karze grzywny (do 5000 zł).
Art. 50 pkt 1 ustawy wskazuje, że osoba inna niż udzielająca świadczeń zdrowotnych podejmująca czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, która wbrew obowiązkowi wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi nie wdraża lub nie stosuje ww. procedur podlega karze grzywny (do 5000 zł).
Art. 52 pkt 2 ustawy wskazuje, że kto wbrew obowiązkowi nie informuje zakażonego o konieczności zgłoszenia się do lekarza jego partnera lub partnerów seksualnych, podlega karze grzywny (do 5000 zł). Podobną karę ponoszą lekarze, felczerzy, diagności laboratoryjni za niezgłoszenie zgodnie z przepisami dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznego czynnika chorobotwórczego lub zakażenia, choroby zakaźnej. W przypadku skierowania osoby do wykonywania pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy nie wykonanie decyzji wiąże się z możliwością ukarania grzywną (do 5000 zł). W sprawach powyższej orzeka się w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Kodeks wykroczeń
W art. 114 kodeksu wykroczeń stypizowano wykroczenie polegające na odmowie udzielenia wyjaśnień organowi służby zdrowia mogących mieć znaczenie dla wykrycia gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej lub źródła zakażenia albo dla zapobiegania szerzeniu się takich chorób. Jest to wykroczenie, które można popełnić także przez zaniechanie. Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny od 20 do 5000 zł albo karą nagany. W przypadku recydywy sąd może wymierzyć karę aresztu.
Wykroczenie z art. 115 kodeksu wykroczeń polega na niepoddaniu siebie lub innej osoby obowiązkowemu szczepieniu lub badaniu stanu zdrowia, mającego na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej. Wykroczenie zagrożone jest karą grzywny do 1500 zł  albo karą nagany. 
W art. 116 kodeksu wykroczeń wymienione jest wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu nakazów lub zakazów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych przez osobę zobowiązaną do ich przestrzegania lub osobę zobowiązaną do zapewnienia ich przestrzegania przez małoletniego lub osobę bezradną. Wykroczenie to obejmuje osoby, które wiedzą o tym, że są chore na chorobę zakaźną, albo są podejrzane o to, że są chore, stykające się z chorym lub podejrzanym o to, że jest chory oraz nosicieli i podejrzanych o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej. Opuszczając miejsce kwarantanny popełniamy wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń.  Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł lub karą nagany.
Kodeks karny
W art. 161 § 2 kodeksu karnego stypizowano przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo zarażenia chorobą zakaźną. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Jest to przestępstwo indywidualnie właściwe, co oznacza, że sprawca musi być dotknięty chorobą zakaźną i musi o tym zarażeniu wiedzieć. Przepis ten może pozostawać w zbiegu idealnym z wykroczeniem z art. 50 pkt. 2 i 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jest to przestępstwo umyślne zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do roku.
Przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 1 to przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej. Karalność w przypadku wymienionym w tym przepisie związana jest z utrzymującym się i ewoluującym zagrożeniem epidemiologicznym. Jest to przestępstwo powszechne, a samo przestępstwo polega na sprowadzeniu niebezpieczeństwa, przy czym może to być sprowadzenie bezpośrednie jak i pośrednie. Przestępstwo to nie wymaga nastąpienia epidemii ani wprowadzenia związanego z nią stanu prawnego, a odnosi się do szeroko interpretowanego zagrożenia epidemiologicznego. Dla popełnienia ww. przestępstwa niezbędne jest ustalenie realnej możliwości powstania danej choroby epidemicznej lub wywołanie określonej choroby zakaźnej. W wypadku gdy zagrożenie epidemiologiczne nie spowoduje niebezpieczeństwa dla dóbr chronionych wskazanych w przepisie, sprawca może odpowiadać za wykroczenie z art. 49 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przestępstwo z art. 165 kk można popełnić umyślnie, nieumyślnie lub nieumyślnie przez zaniechanie. Przestępstwo  w typie podstawowym zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, kwalifikowanym od 2 do 12 lat, a w przypadku nieumyślności działania karą do 3 lat pozbawienia wolności, a w typie kwalifikowanym od 6 miesięcy do 8 lat.

kancelaria prawna prawo budowlane Warszawa
prawnik nieruchomości Warszawa
art law
adwokat sprawy karne Warszawa
kancelaria prawna prawo budowlane Warszawa
prawnik nieruchomości Warszawa
art law
adwokat sprawy karne Warszawa
kancelaria prawna prawo budowlane Warszawa