Energetyka

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów branży energetycznej z sektorów elektroenergetyki, gazownictwa, paliw płynnych, ciepłownictwa i OZE.
Adwokat Tomasz Wiliński posiada tytuł MBA w specjalności Energetyka i cyklicznie prowadzi warsztaty i szkolenia prawnicze dla branży energetycznej. Zajmuje się bieżącym doradztwem, zastępstwem procesowym oraz reprezentacją przed organami administracji publicznej.

 


Oferta – prawo energetyczne:

 • doradztwo w zakresie decyzji koncesyjnych i taryfowych, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, kar pieniężnych, hurtowego obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym i paliwami płynnymi 
 • roszczenia związane z majątkiem sieciowym
 • obsługa działalności poszukiwawczej i wydobywczej kopalin
 • gospodarka odpadami i transgraniczne przemieszczanie odpadów
 • zasady korzystania ze środowiska, w tym warunki wprowadzania substancji lub energii do środowiska
 • obsługa inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji liniowych oraz inwestycji w moce wytwórcze
 • wsparcie prawne w zakresie zawierania umów
 • obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii
 • opiniowanie procesu legislacyjnego 
 • zagadnienia prawno-środowiskowe
 • transport materiałów niebezpiecznych
 • obrót i stosowanie substancji i preparatów niebezpiecznyc