Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstwa oraz osobom, których prawa lub interesy zostały naruszone na terenie całego kraju, a także w sprawach transgranicznych. 

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie
Na etapie postępowania aresztowego udział adwokata jest niezbędny dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. 


Postępowanie przygotowawcze
Adwokat bierze udział w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę w trakcie dochodzenia i śledztwa. Zabezpieczenie przebiegu czynności i interesów podejrzanych w trakcie czynności takich jak przesłuchanie świadków, eksperymenty procesowe czy też w trakcie czynności z podejrzanym wymaga udziału adwokata.


Postępowanie sądowe
Rolą obrońcy na tym etapie postępowania jest między innymi udział w rozprawach, przygotowanie linii obrony oraz jej realizację poprzez zgłaszanie wniosków dowodowych, czy umiejętne zadawanie pytań osobom przesłuchiwanym. Na tym etapie postępowania adwokat może składać zażalenia na postanowienia sądu, a w przypadku wydania wyroku przygotowuje apelację. 


Skarga kasacyjna i wznowienie postępowania
Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek odwoławczy przysługujący od prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji. Wyłącznie właściwym do jej rozpoznania jest Sąd Najwyższy. 
Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu może nastąpić na wniosek skazanego lub jego obrońcy w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 540 k.p.k.


Najczęściej prowadzone rodzaje spraw
Adwokat Tomasz Wiliński podejmuje się prowadzenia wszelkich spraw karnych określonych w Kodeksie karnym oraz ustawach pozakodeksowych takich jak między innymi ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, kodeks spółek handlowych, prawo budowlane, prawo lotnicze, prawo wodne.

Do najczęściej prowadzonych spraw należą:
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

 • zabójstwo (art. 148 k.k.)
 • nieumyślne spowodowanie śmierci ( art. 155 k.k.)
 • udział w bójce lub pobiciu (art. 158 k.k.)
 • nieudzielenie pomocy (art. 162 k.k.)

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

 • spowodowanie wypadku komunikacyjnego (art. 177 k.k.)
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego (art. 178a k.k.)
 • kierowanie pojazdem przy cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.)

Przestępstwa przeciwko wolności

 • bezprawne pozbawienie wolności (art. 189 k.k.)
 • groźba karalna (art. 190 k.k.)
 • stalking (art. 190a k.k.)

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 • zgwałcenie (art. 197 k.k.)
 • seksualne wykorzystanie małoletniego (art. 200 k.k.)

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

 • znęcanie (art. 207 k.k.)
 • uchylanie się od alimentacji (art. 209 k.k.)

Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

 • naruszenie nietykalności funkcjonariusza (art. 222 k.k.)
 • czynna napaść na funkcjonariusza (art. 223 k.k.)
 • znieważenie funkcjonariusza (art. 226 k.k.)
 • przekupstwo (art. 229 k.k.)

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

 • fałszerstwo (art. 270 k.k.)
 • wyłudzenie poświadczenia nieprawdy (art. 272 k.k.)

Przestępstwa przeciwko mieniu

 • kradzież (art. 278 k.k.)
 • kradzież z włamaniem (art. 279 k.k.)
 • rozbój (art. 280 k.k.)
 • oszustwo (art. 286 k.k.)
 • paserstwo (art. 291 k.k.)

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

 • wytwarzanie środków odurzających (art. 53 ustawy)
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających (art. 55 ustawy)
 • wprowadzenie do obrotu środków odurzających (art. 56 ustawy)
 • udzielanie środka odurzającego (art. 58 i 59 ustawy)
 • posiadanie środka odurzającego (art. 62 ustawy)

Postępowanie wykonawcze
Kancelaria adwokacka Tomasza Wilińskiego świadczy pomoc prawną we wszystkich rodzajach postepowań wykonawczych poprzez aktywny udział w posiedzeniach przed sądami wykonawczymi i penitencjarnymi.

Najczęściej prowadzone sprawy:

 • odroczenie wykonania kary
 • zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wyrok łączny
 • zamiana kary grzywny lub ograniczenia wolności za zastępczą karę pozbawienia wolności
 • wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

WILIŃSKI LEGAL
Kancelaria adwokacka Tomasz Wiliński spółka komandytowa

ul. Ludwika Zamenhofa 5 lok. 6b
00-165 Warszawa
Polska

NIP: 5252810215

pon. - pt
09:00 - 17:00
sob. - niedz.
10:00 - 12:00