Proces inwestycyjny

Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie procesu inwestycyjnego na wszystkich jego etapach począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości ze wskazaniem istniejących i potencjalnych ryzyk, poprzez doradztwo przy nabyciu nieruchomości, w tym finansowania inwestycji, doradztwo związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pomoc prawną w procesie inwestycyjnym oraz komercjalizacji inwestycji, po stałe doradztwo w zakresie prawnych aspektów użytkowania nieruchomości.

 


Usługi kancelarii:

  • określenie stanu prawnego gruntów będących przedmiotem inwestycji,
  • ocena charakteru prawnego, formy i skuteczności umów zawartych z odpowiednimi podmiotami dysponującymi tymi gruntami,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów dotyczących realizacji inwestycji,
  • oceny przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz prawnych problemów związanych z wpływem inwestycji budowlanej na środowisko naturalne,
  • opracowywania lub oceny umów dotyczących finansowania przedsięwzięcia z różnych źródeł, w tym oceny konstrukcji prawnych umów kredytowych, umów o finansowaniu przedsięwzięcia przez uczestników, a także umów poręczeń, gwarancji i zabezpieczeń ze strony inwestora,
  • opracowywania lub oceny umów dotyczących tworzenia podmiotów (form organizacyjnych) do realizacji przedsięwzięcia,
  • określanie ryzyk prawnych związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym,
  • obsługa potencjalnych sporów między inwestorem a uczestnikami procesu inwestycyjnego w aspekcie finansowym i organizacyjnym oraz sposobów ich rozwiązywania,
  • ocena warunków i ograniczeń zawartych w otrzymanych decyzjach administracyjnych,
  • ocena przestrzegania przepisów prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.