Wzory dokumentów do pobrania

 

Doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem |

 

Odstąpienie od umowy kredyt konsumencki |

 

Zastrzeżenie zwrotu |

 

Wypowiedzenie umowy o dzieło |

 

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu |

 

Wniosek o wpis w księdze wieczystej |

 

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty |

 

Wezwanie do wykonania dzieła |

 

Umowa o wykonanie usług remontowych |

 

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej |

 

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu |

 

Odstąpienie od umowy poza lokalem i na odległość |

 

Odstąpienie od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami |

 

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej |

 

Wniosek wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej|

 

Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej |

 

Sprzeciw od wyroku zaocznego |

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego |

 

Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia |

 

Wniosek o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności |

 

Wniosek o doręczenie wykonania kary pozbawienia wolności |

 

Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu |

 

Wniosek o wgląd do akt |

 

Wniosek o wydanie wyroku łącznego |

 

Wniosek o zatarcie skazania |

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych |

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku |

 

Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie |

 

Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu |

 

Zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym |

 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem w sprawach karnych |

 

Oświadczenie o niekaralności |

 

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania |

 

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego |

 

Umowa zlecenie |